O projekcie

 

Projekt „5 zmysłów. EKSPRESJA” jest już czwartą częścią cyklu "5 zmysłów” - wydarzeń kulturalno - edukacyjnych adresowanych do osób niepełnosprawnych. Projekt „5 zmysłów. Audiodeskrypcja” - był pierwszą w Polsce wystawą sztuk wizualnych dla osób niewidomych, połączoną z szeregiem działań o charakterze edukacyjnym, „5 zmysłów. Pauza” to kompleksowy projekt edukacyjny w dziedzinie edukacji muzycznej dla osób niesłyszących zakończony pierwszym na świecie koncertem muzyki klasycznej wykonywanym przez osoby niesłyszące, „5 zmysłów eMOTION” był przedsięwzięciem dotyczącym tańca adresowanym już do wszystkich grup niepełnosprawności. Wszystkie trzy wydarzenia były jednymi z najbardziej docenionych i najgłośniejszych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji kulturalnej zrealizowanych w 2011, 2012 i 2013 roku. Partnerem strategicznym realizacji tego pierwszego było Muzeum Narodowe w Poznaniu, „Pauza” współrealizowana była przez Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia „Amadeus”, a „eMOTION” przez Polski Teatr Tańca. Projekt „5 zmysłów. Audiodeskrypcja” otrzymał prestiżową nagrodę "Sybilla" dla najważniejszego wydarzenia w dziedzinie edukacji muzealnej w Polsce przyznawanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrodę Grand Prix "Izabella" przyznawaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najważniejsze w województwie wielkopolskim wydarzenie w dziedzinie edukacji muzealnej, marketingu i promocji.
Niezwykłe powodzenie cyklu „5 zmysłów” oraz wsparcie Ministra Kultury oraz samorządów zmobilizowało organizatorów do kontynuowania idei realizacji kulturalnych projektów edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Cały cykl zaplanowany został z myślą o osobach niepełnosprawnych, jako przedsięwzięcia mające na celu włączenie tych grup społecznych w pewne aspekty życia kulturalnego, które są najczęściej dla nich niedostępne. Projekty z cyklu "5 zmysłów pozwoliły osobom niewidomym zwiedzić muzeum, zapoznać osoby głuchonieme z muzyką i zaprosić je na koncerty muzyki klasycznej, a także poszerzyć ich kompetencje dotyczące ciała i ruchu. Kolejny projekt będzie równie wyjątkowy…
Projekt "5 zmysłów. EKSPRESJA" zakłada zapoznanie osób niesłyszących, niewidomych, a także niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo z wybranymi aspektami teatru. Inicjatywa jest dedykowana szerokiej grupie osób z różnymi typami niepełnosprawności, jako przedsięwzięcie mające na celu włączenie tych grup społecznych w pewne aspekty życia kulturalnego, które są najczęściej dla nich niedostępne. Głównym celem projektu "5 zmysłów. EKSPRESJA" jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności. Celem projektu jest także aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych i promowanie postawy zaangażowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju. Podkreślić trzeba też dążenie do utrwalania wzorca dobrych praktyk postępowania w instytucjach i placówkach związanych z upowszechnianiem kultury, zwłaszcza w kontekście obecności osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest także przeciwdziałanie tendencji do elitaryzacji kultury, w myśl przeświadczenia, że korzystanie z jej dorobku jest prawem każdego.
Wśród oczekiwanych rezultatów projektu "5 zmysłów. EKSPRESJA" wymienić należy dotarcie do jak największej grupy osób niepełnosprawnych oraz rozbudzenie potrzeby aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Bogata oferta wydarzeń związanych z teatrem ma szansę zaowocować rozbudzeniem zainteresowania tą sztuką lub pewnymi jej aspektami, a także stać się może inspiracją do podobnych działań adresowanych do szerokiej publiczności. Niezwykle istotnym wynikiem planowanych działań jest wprowadzenie adresatów projektu w wybrane zagadnienia dotyczące teatru, a uczestnictwo w spektaklu, zarówno po stronie widza jak i twórcy, staną się szansą na na zbliżenie do sztuki, której aspekty teoretyczne można poznać bez względu na kondycję ciała. W związku z faktem, że wiele proponowanych wydarzeń ma charakter integracyjny należy podkreślić, iż wynikiem tych działań będzie z pewnością nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami grup społecznych, które w innych okolicznościach mogłyby się nie spotkać. Wspomnieć należy o popularyzacji teatru jako dziedziny sztuki wysokiej udostępnionej w ramach projektu osobom niepełnosprawnym.
W szerszej perspektywie, rezultatem projektu "5 zmysłów. EKSPRESJA" jest uwrażliwienie ogółu społeczeństwa na odmienne potrzeby osób niepełnosprawnych, a także podobieństwa, które cechują wszystkich potencjalnych odbiorców kultury.

Projekt „5 zmysłów. EKSPRESJA” jest innowacyjnym działaniem edukacyjno-artystycznym, dedykowanym szerokiemu gronu odbiorców, czyli społeczności osób z niepełnosprawnością (niewidzących i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz osób o alternatywnej motoryce) oraz całemu środowisku zainteresowanemu tą częścią życia społecznego. Jednym z najważniejszych założeń tej inicjatywy jest przybliżenie zagadnień z obszaru teatru na drodze aktywnego uczestnictwa i bezpośredniego doświadczania poprzez udział w rozmaitych warsztatach teatralnych.
Najważniejszym elementem projektu jest nurt warsztatowy, który pomyślany został jako cykle spotkań, mających na celu nie tylko poszerzenie świadomości własnego ciała i precyzyjne korzystanie z możliwości jego ekspresji, ale także jako przestrzeń umożliwiająca otwarcie na emocjonalne potrzeby własne i drugiego człowieka, pozyskanie i zbudowanie zaufania oraz zwiększenie swojej wartości we własnych oczach i odbiorze grupy. Niezmiernie istotne są dla nas właśnie owe długofalowe korzyści w sferze interpersonalnej i społecznej, które osiągnąć możemy właśnie na drodze cyklicznych spotkań, podczas których możliwe stanie się utkanie tej misternej międzyludzkiej sieci emocjonalnej.

Zajęcia prowadzone będą przez artystów i pedagogów teatralnych specjalizujących się we współpracy z osobami o określonym typie niepełnosprawności. Niezmiernie ważne w tego typu działaniach jest zbudowanie zaufania między prowadzącym warsztaty, poszczególnymi jego uczestnikami, a także całą grupą. Stąd inicjatywa, aby zajęcia przeprowadzane były w dobrze znanej uczestnikom przestrzeni, czyli w danych ośrodkach czy siedzibach fundacji lub stowarzyszeń, przy których działają dane warsztaty terapii zajęciowej. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym szybszemu wzajemnemu otwarciu uczestników jest obecność podczas zajęć animatorów i nauczycieli z danego ośrodka. Dzięki takim działaniom możliwa staje się wzajemna wymiana doświadczeń i metod pracy także pomiędzy prowadzącymi zajęcia, czyli artystą a terapeutą. Niezwykle ważne jest zachowanie owej ciągłości i systematyczności, aby techniki pracy artystów projektu zostały w danej grupie i były dalej stosowane i rozwijane przez terapeutów z danego ośrodka. Wspólna praca w grupie oraz opieka wykwalifikowanych terapeutów są czynnikami, które w znaczący sposób wspomagają rozwój osobisty, więzi społeczne a także zainteresowania i talenty.

Tegoroczna edycja projektu „5 zmysłów” jest wydarzeniem wielkopolskim - odbywa się w ok. 30 miejscach na terenie województwa, aby w ten sposób przeciwdziałać nie tylko wykluczeniu społecznemu spowodowanemu niepełnosprawnością, ale zmierzyć się również z marginalizacją spowodowaną miejscem zamieszkania. W tym roku to nie uczestnicy muszą przyjeżdżać do Poznania, aby uczestniczyć w projekcie „5 zmysłów” - to „5 zmysłów” przyjeżdża do nich.
 

 

Organizatorzy:

Mecenat:

Sponsorzy:

Partnerzy:

Media:

Media:

Media:

© 2014. Copyright 5 Zmysłów - EKSPRESJA    |    Wszelkie prawa zastrzeżone.    |    Projekt i realizacja: E1-Interactive